PRÁVNÍ SLUŽBY

Nabízené právní služby

Kromě zastupování v konkrétních řízeních a právních sporech, sepisuji smlouvy, vypracovávám právní rozbory a právní posouzení.

Občanské právo

– Zastupování v občanskoprávních sporech
– Sepis kupních, darovacích či jiných smluv týkajících se nemovitostí
– Sepis reklamací vad, odstoupení od smlouvy
– Uplatnění nároků na náhradu škody – majetkové i nemajetkové újmy
– Spolkové pravo – zakládání spolků

Pracovní právo

– Výpovědi z pracovního poměru
– Uplatnění nároků při pracovním úrazu a nemoci z povolání
– Agenturní zaměstnávání zaměstnanců

Rodinné právo

– Zastupování v opatrovnických řízeních
– Rozvody manželství
– Vypořádání společného jmění manželů
– Úprava výchovy dětí

Trestní právo

– Obhajoba v trestním řízení
– Uplatnění nároku poškozených a obětí trestných činů, zastupování poškozených v trestním řízení

Správní a přestupkové právo

– Spory o existenci pozemních komunikací
– Přestupky v dopravě
– Vybodování řidiče – námitky proti záznamům v bodovém hodnocení řidiče
– Přestupky na úseku silniční dopravy
– Odpovědnost provozovatele na přestupky řidiče
– Sepis správních žalob a kasačních stížnosti

Ústavní právo

– Sepis ústavních stížností
– Zastupování v řízení u Ústavního soudu

Převody nemovitostí

Advokátní úschova